ساخت سوله سالن ورزشی چند منظوره پردیس فاز 2 [۱۳۹۵-۰۵-۱۹] [مطالب]
طراحی و ساخت سوله سالن امتحانات دانشگاه صنعتی سیرجان [۱۳۹۴-۱۱-۲۴] [مطالب]
طراحی و ساخت سوله سالن ورزشی چند منظوره امیرآباد استان کرمان [۱۳۹۴-۱۱-۲۴] [مطالب]
طراحی و ساخت سوله سالن ورزشی چند منظوره حجت آباد استان کرمان [۱۳۹۴-۱۱-۲۴] [مطالب]
طراحی و ساخت سوله سالن ورزشی چند منظوره خسروی استان کرمان [۱۳۹۴-۱۱-۲۴] [مطالب]
طراحی و ساخت سوله سالن ورزشی چند منظوره پارک فدک ساوه استان مرکزی [۱۳۹۴-۱۱-۲۴] [مطالب]
طراحی و ساخت سیلوهای ذخیره گندم استان گلستان [۱۳۹۴-۱۱-۲۴] [مطالب]
طراحی و ساخت سوله انبار صنعتی استان سمنان [۱۳۹۴-۱۱-۲۴] [مطالب]
طراحی و ساخت سوله سالن ورزشی امانی استان کرمان [۱۳۹۴-۱۱-۲۴] [مطالب]
طراحی و ساخت سوله سالن ورزشی چند منظوره دارستان استان کرمان [۱۳۹۴-۱۱-۲۴] [مطالب]