با وجود شوره گز و حرکت شن های روان گاهی خطوط ریلی با مشکل مواجه است. طوفان مانع تردد قطار می شود و هر ساله شرکت راه آهن هزینه های گزافی را جهت پاکسازی مسیر از ماسه و شن صرف می کند.

قیمت و تأثیر مواد تثبیت کننده به راحتی قابل اندازه گیری نیست از آن جهت که تا حد زیادی بستگی به شرایط ساختار محلی زمین و شرایط اقتصادی دارد. برای مثال در زمین سطحی شاید امکان استفاده از گروه های کشاورزی مناسب وجود داشته باشد و پاشنده های پیشرفته در دسترس باشند.

جهت حل این مشکل 3 راه حل وجود دارد:

ثبیت ذرات و تخریب آنها

حصار ها وپرچین ها

احداث تونل مصنوعی

شرکت غرب استیل پیشنهاد ساخت سوله به صورت تونل مصنوعی با تکنولوژی UBM را می کند که از نظر سرعت، کیفیت، دوام و هزینه از سایر روش ها بهینه تر است.

سوله تونل مصنوعی