پروژه کارخانه خوراک طیور (در حال ساخت )  شهرستان پاوه استان کرمانشاه
پروژه کارخانه خوراک طیور (در حال ساخت )  شهرستان پاوه استان کرمانشاه
پروژه کارخانه خوراک طیور (در حال ساخت )  شهرستان پاوه استان کرمانشاه
پروژه کارخانه خوراک طیور (در حال ساخت )  شهرستان پاوه استان کرمانشاه
پروژه کارخانه خوراک طیور (در حال ساخت )  شهرستان پاوه استان کرمانشاه
پروژه کارخانه خوراک طیور (در حال ساخت )  شهرستان پاوه استان کرمانشاه