2500 مترمربع

طراحی و ساخت سیلوهای ذخیره گندم استان گلستان
طراحی و ساخت سیلوهای ذخیره گندم استان گلستان
طراحی و ساخت سیلوهای ذخیره گندم استان گلستان
طراحی و ساخت سیلوهای ذخیره گندم استان گلستان
طراحی و ساخت سیلوهای ذخیره گندم استان گلستان
طراحی و ساخت سیلوهای ذخیره گندم استان گلستان
طراحی و ساخت سیلوهای ذخیره گندم استان گلستان
طراحی و ساخت سیلوهای ذخیره گندم استان گلستان
طراحی و ساخت سیلوهای ذخیره گندم استان گلستان
طراحی و ساخت سیلوهای ذخیره گندم استان گلستان
طراحی و ساخت سیلوهای ذخیره گندم استان گلستان
طراحی و ساخت سیلوهای ذخیره گندم استان گلستان
طراحی و ساخت سیلوهای ذخیره گندم استان گلستان
طراحی و ساخت سیلوهای ذخیره گندم استان گلستان
طراحی و ساخت سیلوهای ذخیره گندم استان گلستان
طراحی و ساخت سیلوهای ذخیره گندم استان گلستان
طراحی و ساخت سیلوهای ذخیره گندم استان گلستان