1000مترمربع

سقف سوله ورزشی به روش UBM در حال نصب بر روی تیر بتنی
سقف سوله ورزشی به روش UBM در حال نصب بر روی تیر بتنی
سقف سوله ورزشی به روش UBM در حال نصب بر روی تیر بتنی
سقف سوله ورزشی به روش UBM در حال نصب بر روی تیر بتنی
نصب 50 درصد از سقف UBM سوله ورزشی پارک فدک ساوه
نصب 50 درصد از سقف UBM سوله ورزشی پارک فدک ساوه
اتصال پنل های اصلی سوله و مونتاژ توسط دستگاه
اتصال پنل های اصلی سوله و مونتاژ توسط دستگاه
دستگاه تولید سوله UBM در محل پروژه
دستگاه تولید سوله UBM در محل پروژه
طراحی و ساخت سوله سالن ورزشی چند منظوره پارک فدک ساوه استان مرکزی
پنل های اصلی سوله UBM آماده حمل و نصب توسط جرثقیل
پنل های اصلی سوله UBM آماده حمل و نصب توسط جرثقیل
تولید پنل های اولیه از جنس ورق گالوانیزه توسط دستگاه تولید سوله UBM
تولید پنل های اولیه از جنس ورق گالوانیزه توسط دستگاه تولید سوله UBM
اتصال پنل های اصلی سوله و مونتاژ توسط دستگاه
اتصال پنل های اصلی سوله و مونتاژ توسط دستگاه
طراحی و ساخت سوله سالن ورزشی چند منظوره پارک فدک ساوه استان مرکزی
طراحی و ساخت سوله سالن ورزشی چند منظوره پارک فدک ساوه استان مرکزی
طراحی و ساخت سوله سالن ورزشی چند منظوره پارک فدک ساوه استان مرکزی
طراحی و ساخت سوله سالن ورزشی چند منظوره پارک فدک ساوه استان مرکزی
طراحی و ساخت سوله سالن ورزشی چند منظوره پارک فدک ساوه استان مرکزی
دستگاه تولید سوله UBM قابل حمل به محل اجرای پروژه
دستگاه تولید سوله UBM قابل حمل به محل اجرای پروژه
تیر و ستون بتنی آماده نصب سقف
تیر و ستون بتنی آماده نصب سقف