1260مترمربع

طراحی و ساخت سوله سالن ورزشی چند منظوره دارستان استان کرمان
طراحی و ساخت سوله سالن ورزشی چند منظوره دارستان استان کرمان
طراحی و ساخت سوله سالن ورزشی چند منظوره دارستان استان کرمان
طراحی و ساخت سوله سالن ورزشی چند منظوره دارستان استان کرمان
طراحی و ساخت سوله سالن ورزشی چند منظوره دارستان استان کرمان
طراحی و ساخت سوله سالن ورزشی چند منظوره دارستان استان کرمان
طراحی و ساخت سوله سالن ورزشی چند منظوره دارستان استان کرمان
طراحی و ساخت سوله سالن ورزشی چند منظوره دارستان استان کرمان
طراحی و ساخت سوله سالن ورزشی چند منظوره دارستان استان کرمان
طراحی و ساخت سوله سالن ورزشی چند منظوره دارستان استان کرمان
طراحی و ساخت سوله سالن ورزشی چند منظوره دارستان استان کرمان
طراحی و ساخت سوله سالن ورزشی چند منظوره دارستان استان کرمان
طراحی و ساخت سوله سالن ورزشی چند منظوره دارستان استان کرمان