1008مترمربع

طراحی و ساخت سوله سالن ورزشی چند منظوره امیرآباد استان کرمان
طراحی و ساخت سوله سالن ورزشی چند منظوره امیرآباد استان کرمان
طراحی و ساخت سوله سالن ورزشی چند منظوره امیرآباد استان کرمان
طراحی و ساخت سوله سالن ورزشی چند منظوره امیرآباد استان کرمان
طراحی و ساخت سوله سالن ورزشی چند منظوره امیرآباد استان کرمان
طراحی و ساخت سوله سالن ورزشی چند منظوره امیرآباد استان کرمان
طراحی و ساخت سوله سالن ورزشی چند منظوره امیرآباد استان کرمان
طراحی و ساخت سوله سالن ورزشی چند منظوره امیرآباد استان کرمان
طراحی و ساخت سوله سالن ورزشی چند منظوره امیرآباد استان کرمان