1200مترمربع

طراحی و ساخت سوله سالن امتحانات دانشگاه صنعتی سیرجان
طراحی و ساخت سوله سالن امتحانات دانشگاه صنعتی سیرجان
طراحی و ساخت سوله سالن امتحانات دانشگاه صنعتی سیرجان
طراحی و ساخت سوله سالن امتحانات دانشگاه صنعتی سیرجان
طراحی و ساخت سوله سالن امتحانات دانشگاه صنعتی سیرجان
طراحی و ساخت سوله سالن امتحانات دانشگاه صنعتی سیرجان
طراحی و ساخت سوله سالن امتحانات دانشگاه صنعتی سیرجان
طراحی و ساخت سوله سالن امتحانات دانشگاه صنعتی سیرجان
طراحی و ساخت سوله سالن امتحانات دانشگاه صنعتی سیرجان
طراحی و ساخت سوله سالن امتحانات دانشگاه صنعتی سیرجان
طراحی و ساخت سوله سالن امتحانات دانشگاه صنعتی سیرجان
طراحی و ساخت سوله سالن امتحانات دانشگاه صنعتی سیرجان
طراحی و ساخت سوله سالن امتحانات دانشگاه صنعتی سیرجان
طراحی و ساخت سوله سالن امتحانات دانشگاه صنعتی سیرجان
طراحی و ساخت سوله سالن امتحانات دانشگاه صنعتی سیرجان
طراحی و ساخت سوله سالن امتحانات دانشگاه صنعتی سیرجان
طراحی و ساخت سوله سالن امتحانات دانشگاه صنعتی سیرجان