26 متر دهانه

10 متر ارتفاع

50 متر طول

ساخت سوله سالن ورزشی چند منظوره پردیس فاز 2
ساخت سوله سالن ورزشی چند منظوره پردیس فاز 2
ساخت سوله سالن ورزشی چند منظوره پردیس فاز 2
ساخت سوله سالن ورزشی چند منظوره پردیس فاز 2
ساخت سوله سالن ورزشی چند منظوره پردیس فاز 2
ساخت سوله سالن ورزشی چند منظوره پردیس فاز 2
ساخت سوله سالن ورزشی چند منظوره پردیس فاز 2