پروژه دامپروری دشت چلیم در سمنان

این پروژه یک مجتمع دامپروری بوده که در فاز اول سه سوله اصلی پرورش به روش سوله های سبک قوسی UBM و یک سوله زایشگاه به روش سوله های قوسی UBM برای نژاد خاصی از گوسفندان تعریف و در حال اتمام میباشد. البته پروژه مجتمع دامپروری برای تعداد 50 سوله طراحی گردیده که در فازهای بعدی به بهره برداری خواهد رسید

دامپروری دشت چلیم سمنان
دامپروری دشت چلیم سمنان
دامپروری دشت چلیم سمنان
دامپروری دشت چلیم سمنان
دامپروری دشت چلیم سمنان
دامپروری دشت چلیم سمنان
دامپروری دشت چلیم سمنان
دامپروری دشت چلیم سمنان
دامپروری دشت چلیم سمنان
دامپروری دشت چلیم سمنان
دامپروری دشت چلیم سمنان
دامپروری دشت چلیم سمنان
دامپروری دشت چلیم سمنان
دامپروری دشت چلیم سمنان
دامپروری دشت چلیم سمنان
دامپروری دشت چلیم سمنان
دامپروری دشت چلیم سمنان
دامپروری دشت چلیم سمنان
دامپروری دشت چلیم سمنان
دامپروری دشت چلیم سمنان