خواهشمند است در تکمیل اطلاعات فنی، نهایت دقت صورت گیرد. اطلاعات وارده در کیفیت و هزینه پروژه تاثیر مستقیم دارد، هر درخواست قیمت تا 1 ماه معتبر می باشد. مدت زمان بررسی، برآورد قیمت و پاسخ به فرم پر شده ذیل با توجه به روند کاری شرکت تا 5 روز کاری از تاریخ تکمیل فرم می باشد.

فرم امکان سنجی
کاربری
فرم قرارداد مشاوره
ماده 1) مشخصات طرفین قرارداد
ماده 2) موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارت است از بررسی و آنالیز قیمت سوله UBM به همراه ارائه نقشه اتوکد مدل منتخب کارفرما بر اساس اطلاعات درج شده در فرم شماره 1 که شرح آن در پیوست 1 تعیین شده است
ماده 3) اسناد و مدارک
3-1- قرارداد مشاوره حاضر
3-2- شرایط عمومی پیمان
3-3- فرم شماره 1
ماده 4) مدت قرارداد
مدت انجام موضوع قرارداد، که شروع و تنفیذ آن طبق ماده 2 شرایط عمومی پیمان است برابر 7 روز کاری می باشد.
ماده 5) مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن
5-1- مبلغ قرارداد: برآورد حق الزحمه کلیه مراحل مندرج در ماده 2 قرارداد 5/000/000 ریال می باشد
5-2- نحوه پرداخت: واریز مبلغ فوق پس از عقد قرارداد به شماره حساب 0107571456002 نزد بانک ملی به نام امیر رضا گلستانی و ارسال فیش به شماره فکس 44532948