بعد از حمل ماشین آلات سوله سازی UBM در محل اجرای سوله عملیات تولید و مونتاژ سوله آغاز می شود.

در این مرحله پنل های ساخته شده بدون جوشکاری یا پیچ و مهره توسط دستگاه به هم متصل مونتاژ می شوند.

مونتاژ سوله

 

مونتاژ سوله
مونتاژ سوله
مونتاژ سوله
مونتاژ سوله
مونتاژ سوله
مونتاژ سوله
مونتاژ سوله
مونتاژ سوله
مونتاژ سوله
مونتاژ سوله