روش های طراحی سوله

طراحی سوله به 2 صورت انجام می شود

1- طراحی دستی سوله

2- طراحی توسط نرم افزار

در هر حال پارامترهای زیر باید در طراحی سوله در نظر گرفته شود:

  • در نظر گرفتن بار مرده (جزئیات تشکلی دهنده سقف)
  • در نظر گرفتن بارهای متغیر (بار برف، بار باد، بار جرثقیل، بار زلزله)
  • طراحی میل مهار سقف
  • طراحی پی
  • طراحی کلاف رابط
  • طراحی اتصال مهار بند قائم
  • طراحی لایه
  • طراحی اتصال صلب شانه سوله
  • طراحی اتصال براکت به ستون

طراحی سوله

طراحی سوله UBM

طراحی سوله UBM از طریق نرم افزار انجام میگیرد. این نرم افزار توسط شرکت MIC تولید شده و باید مقادیر پارامترهای آن بسیار دقیق وارد شوند تا در آینده موجب ضرر و زیان برای کارفرما و پیمانکار نشود.

این مقادیر باید در این نرم افزار به عنوان ورودی وارد شوند تا مقدار ورق، وزن ورق، امکان سنجی انجام یا عدم انجام سوله با توجه به ارتفاع و دهانه

طول دهانه

ارتفاع دهانه

بار مرده و زنده

زلزله

بار برف

رطوبت هوا (نزدیکی به دریا، ساحل، منطقه سردسیر)

 

نرم افزار طراحی سوله

محاسبات دهانه در طراحی سوله

روش محاسبه طراحی سوله

محاسبات طراحی سوله قوسی

محاسبات طراحی سوله

طراحی سوله