ساخت سوله - ساخت سوله UBM

ساخت سولهقبل از ساخت سوله باید دانست که یک سازه سوله شامل چه عناصری می باشد که عبارتند از:

قاب شیبدار

باد بندهای قائم و سقفی

ستون

پروفیل زد زد گیرها

سینه بند و میله مهار

پیچ و مهره

پوشش بدنه

که در سوله های UBM هیچ یک از موارد بالا استفاده نمی شود و سازه بر اساس پایه ورق تولید می شود و به شکل زیبا و به فرم قوسی اجرا می گردد و می توانند به رنگ های مختلف اجرا می گردد.

ساخت سوله
ساخت سوله
ساخت سوله
ساخت سوله
ساخت سوله