سیستم های سولار یا فوتولتائیک:

با استفاده از این نوع سیستم، انرژی خورشید به الکتریسیته تبدیل می گردد.

پنل های خورشیدی دارای سلول هایی متشکل از مربع های نازک، دیسک ها یا فیلم هایی از جنس نیمه هادی هستند که ولتاژ و جریان کافی را هنگام قرار گرفتن در معرض تابش نور خورشید تولید می کنند که به آنها سلول خورشیدی و یا سلول فوتولتائیک گفته می شود.