طراحی و ساخت سوله با کاربری نگهداری دام (مرغداری، گاوداری و ...)

باتوجه به هزینه روزافزون ساخت و ساز های عمرانی  واحد های مرتبط با بخش های مختلف کشاورزی ودامداری مسئله اقتصادی بودن اجرای این  واحد ها روز به روز اهمیت بیشتری پیدامی کند.راهکارهای در صرفه جوی زیر ساخت سوله سازی جهت دامداری ارائه می نمایم.همانطور که میدانیم اغلب واحدهای دامی و انبار علوفه  دامداران اکثرا به شکل سوله با تیر آهن در سقف  احداث می شوند .

    سیستم سوله سازیUBMقادر به ساخت سوله تادهانه34 متر بصورت قوسی را دارا میباشد.واز ورق گاوانیزه با مقاومت فولادی بالا استفاده میشود.  این سیستم سوله سازی هزینه بسیارکمتری را نسبت به سازه های دیگردارا میباشد.

محاسن
  1- صرفه جوی در هزینه های اجرای  بتن پی در سیستم سوله سازیUBM

2- افزودن سرعت احداث  سیستم سوله  UBMدر هر1000متر مربع کمتر 30روز

3-حذف فضاهای غیر مفید محوطه دامداری ها مانند فضای بین بهاربند و دیوار محوطه واحد دامی در سوله سازی UBM

4- سیستم سوله  UBM  باعث کنترل و مدیریت بهتر  محوطه می شود.

5-در سیستم سوله سازی UBM نیازی به اجرای دیوار به ضخامت 20 سانت نمی باشد.و یک دیوار 10 سانتی (پارتیشن) همان کارای را دارد.

6-قابلیت تغیر شکل وطراحی در سیستم سوله سازی UBM

-7 ستون ها  (لوله ها) که باعث  اشغال فضا می شوند با حذف در سیستم سوله سازی UBM امکان قدرت مانور درون سوله بیشتر می شود.

8-در سیستم سوله سازی UBM در شرایطی که طراحی نیاز به ستون داشته  باشد. با توجه به اینکه دهانه باربری در سقف کمتر می شود در نتیجه مقطع تیر آهن کمتر می شود و اجرای آن ارزانتر.

9-یکی دیگر از راهکار های کم کردن مقطع تیر اهن ها در سیستم سوله سازی UBM ، اجرای ستون درفواصل معین در تیرآهن می باشد و برای اجرای این ستون ها می توان از لوله های مقاوم و ارزان قیمت یا پروفیل قوطی استفاده کرد.


حذف اراضی شیب دار
  حتی الامکان سعی شود از اجرای واحد های دامی در دامنه اراضی شیب دار وتپه ها جلوگیری شود زیرا برای تسطیح و آماده سازی این زمین ها به دلیل اختلاف ارتفاع وشیب موجود به ناچار حجم زیادی عملیات خاکبرداری باید صورت گیرد که اگر زمین موجود سنگلاخی  نیز باشد قیمت خاکبرداری خیلی بیشتر هم میشود که با واگذاری اراضی مسطح ویا نیمه مسطح این هزینه سر بار حذف یا حد اقل کم میشود.

 

در سازهای با مقاطع تیر آهن بسته به دهانه باربر(عرض سوله) مقطع تیر اهن ها متغیر است می توان به جای تیر اهن با مقاطع بالا از تیر اهن لانه زنبوری با مقطع کمتر استفاده کرد.با لانه زنبوری کردن در واقع  ارتفاع تیر اهن را1.5 برابر می کنیم ودر نتیجه مقاومت خمشی تیر آهن بیشتر می شود یعنی اگر در اجرای سقف سوله از تیر آهن  مثلا16 استفاده می شود می توان با لانه زنبوری کردن آن برابرتیر آهن 20  که 1.5 برابر 16 مقاومت دارد  استفاده کرد وبا توجه به اختلاف قیمت  هر شاخه تیر آهن 16  با قیمت تیر آهن20  کاملا مقرون به صرفه است.

محاسن:
  1-وزن تیر اهن کمتر و در نتیجه هزینه تهیه و نصب کاهش می یابد.
  2-وزن تمام شده سقف کمتر می شود.
  3-مقاومت خمشی تیر آهن بیشتر می شود.
  4-از فضاهای ایجاد شده درون تیر آهن می توان کابل و لوله رد کرد.
معایب:
1-هزینه جوشکاری جهت لانه زنبوری کردن تیرآهن
2اجرای ستون در تیر های اصلی سقف سوله
  یکی دیگر از راهکار های کم کردن مقطع تیر اهن ها، اجرای ستون درفواصل معین در تیرآهن های سقف میباشد و برای اجرای این ستون ها می توان از لوله های مقاوم و ارزان قیمت یا پروفیل قوطی استفاده کرد.در واقع با کم کردن طول دهانه باربر مقاومت خمشی(لنگر)M کمتری نیاز می باشد در نتیجه تیر آهن کوچکتری مورد نیاز است. به عنوان مثال در یک تیر با بار گسترده یکنواخت:
  M : لنگر
  L: طول دهانه(تیر آهن).
  q :مقدار بار گسترده یکنواخت  .

با توجه به اینکه دهانه باربری در سقف کمتر می شود در نتیجه مقطع تیر اهن کمتر می شود و اجرای آن ارزانتر.
معایب:
  1-  بخشی از فضای مفید سوله توسط ستون ها  (لوله ها) اشغال می شود و در نتیجه قدرت مانور درون سوله کمتر میشود.
  2-تهیه ونصب لوله یا پروفیل مورد نیاز

استفاده از مصالح بومی در ساخت واحد ها
  در هر منطقه جغرافیای مصالح ساختمانی خاص همان مکان موجود می باشد :مثلا در منطقه کوهستانی سنگ زیاد است و می توان در دیوار چینی و فونداسیون از این سنگ ها به جای بلوک های سیمانی استفاده کرد.یا در مناطق جنگلی از چوب درختان  در اجرای سقف ها به عنوان  تیر  استفاده کرد.
 
محاسن:
  1-
مصالح ارزان قیمت تر تهیه می شود.
  2-
هزینه حمل و نقل مصالح کمتر می شود.
 
معایب:
  1-
کیفیت مصالح نسبتا کمتر است.
  2-
در بخش های از سازه نمی توان از مصالح بومی استفاده کرد.

 

 

 

 

سوله گاوداری