در طراحی و ساخت سوله پرورش قارچ نکات مهم زیر باید رعایت شود:

  • مناسب بودن جهت حمل کمپوست
  • طراحی صحیح راهروهای سوله
  • ارتفاع سوله (ارتفاع باید کم باشد حدود 3 متر)
  • ابعاد سوله
  • سیستم تهویه داخلی سوله
  • عایق کاری سوله (عایق حرارتی و رطوبتی)
  • قفسه بندی سوله
  • طراحی و ساخت سوله جهت نگهداری قارچ پس از چیده شدن
  • نصب سیستم های امنیتی و مانیتورینگ سوله

سوله پرورش قارچ