سوله UBM می تواند جهت تولید انبار محصولات،سردخانه میوه،محصولات کشاورزی،انبار غلات،سیلوی ذخیره گندم،دپوی محصولات کشاورزی، انبار کود و سموم کشاورزی و سرپناه ماشین آلات کشاورزی و سرپناه برای حیوانات و تولید محصولات کشاورزی می توان از روش UBM  استفاده نمود.

سوله کشاورزی

سوله کشاورزی