روش UBM می تواند جهت ساخت و تولید سوله های نمایشگاهی، پناهگاه های عمومی و مراکز آموزشی استفاده شود.

سوله عمومی