سوله UBM به دلیل بزرگ بودن دهانه تا 36 متر و ارتفاع تا 12 متر و عدم وجود ستون در وسط سوله بهترین و کم هزینه ترین سوله جهت آشیانه هواپیما،نگهداری و انبار قطعات آن می باشد.

سوله فرودگاهی