جهت ساخت سوله های صنعتی،کارخانه های تولیدی،انبار های صنعتی،سردخانه های صنعتی و سالن های تولید قطعات اگر از روش قاب استفاده شود به دلیل دهانه ی بزرگ سوله باید ستون هایی در وسط سوله نصب شود که باعث اختلال در تردد وسایل و اشغال فضا می گردد. ولی در روش سوله UBM سالن با دهانه های بزرگ و کوچک از 10 تا 36 متر و ارتفاع 12 متر بدون نیاز ستون قابل نصب می باشد.

سوله صنعتی