سوله های سنتی همراه با ستون و تیر طراحی و ساخته می شوند، در حالیکه در طراحی سوله UBM نیازی به ستون و تیر نمی باشد

سوله قوسی تیر و کمان و ستون