مدل نیم قوسی (T)

سوله به صورت نیم قوس از یک طرف روی تیر و ستون بتنی | تیر و ستون آهنی و از طرف دیگر روی زمین متصل می گردد.

سوله نیم قوسی T

سوله نیم قوس