سوله قوسی (Q)

احداث سوله بر روی تیروستون بتنی | تیروستون آهنی - دهانه از 10 متر تا 34 متر

سوله قوسی Q

سوله قوسی Q
سوله قوسی Q
سوله قوسی Q
سوله قوسی Q
سوله قوسی Q
سوله قوسی Q
سوله قوسی Q
سوله قوسی Q
سوله قوسی Q