سوله قوسی (C)

احداث سوله به صورت زمین به زمین (Ground to Ground) - دهانه از 10 متر تا 34 متر

سوله قوسی C

سوله قوسی C
سوله قوسی C
سوله قوسی C
سوله قوسی C
سوله قوسی C
سوله قوسی C