سوله دوشعاع R) 2RADIUS)

دهانه سوله از 16 متر تا 25­ متر بوده و سقف و دیوارهای جانبی بصورت یکپارچه تولید، مونتاژ و نصب می شود.


سوله دو شعاع

سوله دو شعاع