سیستم UBM منجر به تولید سوله های بدون ستون و تیرآهن می گردد که این مسئله باعث کاهش وزن سوله و استفاده بهتر از فضای داخل سوله می گردد.

سوله که بارهای وارده را از طریق اعضای خطی که در یک گنبد کروی شکل قرار دارند به تکیه گاهها منتقل می کنند.

ویژگی های سوله بدون ستون

فنی: این سوله نیازی به دیوار باربر یا ستون ندارد و می تواند بارها را مستقیما به پی ها منتقل کنند.
فرم: به دلیل فرم جالب این سوله بیشتر به صورت اکسپوز به کار گرفته می شود.
اعضا: اعضای سازه به صورت دائم یا غیر دائم قابل استفاده هستند و اعضای سازه ای با کمترین آسیب قابل استفاده ی مجدد می باشند.
شرایط توسعه: به دلیل فرم گنبدی امکان توسعه می باشد و ابعاد مورد نیاز را می توان به وجود آورد.
سایر خصوصیات همانند سازه های فضا کار می باشد.
عناصر ذهنی: کثرت خطوط و گره ها و گسترش آنها در سه بعد و ایجاد سطوح در جهات مختلف از جمله خصوصیات این نوع سازه ها است. بازی با خطوط سطوح و نقاط به خوبی در این گونه سوله قابل دسترس است. حاصل این بازی بوجود آمدن حس استحکام و اطمینان از سوله در بیننده و بازدید کننده است.

عناصر بصری:این سوله ها قابلیت تبدیل با اشکال مختلف را دارند و اشکال مختلف به راحتی توسط این نوع از سوله ها قابل دستیابی هستند. پوشش مناسب داخل و خارج سازه در کنار فرمهای نرم می تواند آرامش و اطمینان را برای استفاده کننده به وجود آورد.

نحوه اشغال فضا: یک سوله فضا کار ساده جهت استقرار نیاز به حداقل 3 پایه در داخل بنا دارد.علاوه بر این در گونه های پیچیده تر نیاز به ستونهای داخلی افزایش می یابد و این به معنای عدم وجود یک میدان دید بدون محدودیت در فضای داخلی سازه است. استقرار سایر ابنیه باید با رعایت حریم چند متری که با توجه به ابعاد این نوع سازه تعیین می شود، صورت گیرد. استقرار سطوح و طبقات در این گونه از سازه ها به راحتی ممکن نمی باشد و نیاز به شرایط خاص دارد.

سازه های پوسته ای

1-فنی: این سوله نیاز به پی ممتد روی زمین دارد که این پی بستگی به طرح معماری دارد . این سوله برای دهانه های متفاوت قابل اجرا است.
2-این نوع سوله به صورت اکسپوز می با شد.
3- این نوع سوله به صورت دائم مورد استفاده قرارمی گیرد.
4-فرمی: این سوله به فرم های گنبدی،استوانه ای ،زین اسبی ،پوسته های متقاطع وشکل آزاد مورد استفاده قرار می گیرند.
5-اقلیم: خود سازه در برابر عوامل اقلیمی مقاومت خوبی دارد.
6- شرایط توسعه آتی: فرم های استوانه ای و زین اسبی قابل توسعه در آینده می باشند.
7-روش ساخت: این نوع سوله در محل کار گاه پروژه اجرا می شوند.

سوله بدون ستون